Sonarks miljöpolicy
I den projekterande och rådgivande verksamhet, som Sonark Arkitektkontor AB bedriver, ska miljöfrågorna och medvetenhet om deras betydelse inneha en central roll.

I vår ambition att skapa sunda, funktionella hus och livsmiljöer ska vi

  • Beakta att gällande miljölagstiftning följes.
  • Vid projektering och byggrådgivning prioritera material, processer och arbetsmetoder, som minimerar miljöbelastningen,
  • Verka för kretsloppsanpassning; anvisa material och produkter, som kan återanvändas eller är återvinningsbara
  • Verka för effektiv energianvändning och hushållning med material.

För att uppnå ställda miljökrav på kontorets produkter, tjänster och arbetsprocesser ska

  • Företagets miljöpolicy vara väl känd av kontorets personal,
  • Företaget bevaka att den personella kompetensen upprätthålles och utvecklas,
  • Företaget vid val av underkonsulter prioritera dem, som tar aktivt miljöansvar,
  • Kontorets miljöarbete dokumenteras och öppet redovisas,
  • Det interna arbetet och materialhanteringen på kontoret präglas av miljömedvetenhet.